Susan Schildkamp

Original Paintings

Tulpen in Amsterdam

art by Susan Schildkamp

Westertoren

art by Susan Schildkamp

Amsterdam De Waag

art by Susan Schildkamp

Multatuli

Susan Schildkamp, artist at AquArtisGallery Amsterdam

 

Mijn wedergeboorte
Op haar zeventiende is Susan Schildkamp haar roeping (“mijn wedergeboorte”) als beeldende kunstenares gaan volgen aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunst en de Vrije Academie, beide in Den Haag. Daarna heeft ze drie jaar tapijten ontworpen voor de Haagse architect Bas van Pelt en in haar eigen atelier geweven. Later heeft zij ontwerpen gemaakt voor De Munk Carpets. Nepalese vrouwen knoopten haar toen al kleurrijke ontwerpen en doen dat nog steeds. Susan heeft zich in de loop der jaren verder bekwaamd in uiteenlopende schilder- en tekentechnieken: acrylverf, gouache, krijt, potlood en tevens tempera. Ook lithograferen en beeldhouwen behoren tot haar kunstenaarschap. Daarbij heeft ze een eigen beeldtaal ontwikkeld om uit te drukken wat haar bezighoudt. Haar leven is schilderen “Mijn taal is kleur”. Waar zij ook is, altijd schildert ze in haar hoofd. Haar leven is schilderen. “Mijn taal is kleur”. Stemmingen hebben bepaalde kleuren. Ik zorg voor kleur op de muur bij mensen. Daar worden ze een beetje gelukkiger door.” Haar leidraad is dat mensen de kracht hebben dramatische gebeurtenissen in hun leven een positieve wending te geven. Het volgende gedicht van Neeltje Maria Min is voor haar een belangrijke inspiratie. Gevoel staat centraal in haar werk. Haar schilderijen zijn sprankelend, levendig en uitbundig. De vrolijke werelden, door zon en maan bewaakt, lijken zich tussen realiteit en illusie te bevinden. Geabstraheerde menselijke figuren zweven daarbij tussen architectonische elementen. Haar inspiratiebronnen zijn haar eigen dromen, maar ook de natuur en diverse materialen en kleine ‘vondsten’ waarvan ze dan meestal een afdruk maakt.
Van verroest niet meer gebruikt gereedschap dat sporen heeft van menselijke handelingen en emoties tot vondsten met een interessante vorm, kleur of geschiedenis. Bijvoorbeeld gemummificeerde schedeltjes, veren, haken en vooral schelpen.
Dromen inspireren haar tot specifieke thema’s van taferelen en personen in haar werk.
Geen schets maar direct op doek
Uniek in haar schildertechniek is het werken op een transparante plastic ondergrond. Daarop schetst ze niet eerst, maar brengt beelden direct op, bij voorkeur in acryl en tempera.
Uitvoerige experimenten in het verleden hebben haar kleuren nu intens en helder gemaakt, wat sterk bijdraagt aan haar eigen stijl. Omdat Susan een vierkant als beeld van harmonie ziet, zijn veel van haar schilderijen in een vierkant gemaakt.
Een betere wereld; vertaald in kleuren en gevangen in lijnen
Susan schildert zichtbare en herkenbare gevoelens, die verwijzen naar een betere wereld. Een wereld die tegelijk ver weg en dichtbij is, en die alle tijden samen neemt: slapen, waken, droom en werkelijkheid.
De werkelijkheid is teruggebracht tot de essentiële gevoelswaarde. Vertaald in kleuren en gevangen in lijnen is de gevoelswaarde, het enige dat telt. Gevoel gevat in lichtende vierkanten van verf als vensters op het geluk. Kijkers ervaren haar schilderijen als spiegels van hun eigen dromen en gevoelswereld.
Auteur: Rob berends

 

My rebirth
At seventeen Susan Schildkamp started following her vocation (“my rebirth”) as a visual arts creator at the Royal Academy of Visual Arts and the Free Academy, both in The Hague. After that she designed rugs for three years for the architect Bas van Pelt from The Hague and wove them in her own studio. Later on she made designs for De Munk Carpets. Nepalese women knotted her colourful designs at the time and still do. Throughout the years Susan has specialised in several techniques in painting and drawing: acrylic paint, gouache, chalk, pencil and also tempera. Also lithography and sculpting are among her art skills. She developed her own artistic language to express what keeps her occupied. Her life is painting: “My language is colour”
Wherever she is, in her mind she’s always painting. Her life is painting: “My language is colour”. Moods have certain colours. I colour people’s walls. That makes them a little happier. She’s inspired by people’s strength to give a positive turn to dramatic events in their lives. The following poem by Neeltje Maria Min has been an important inspiration for her. Emotion is imperative to her work. Her paintings are sparkling, lively and plentiful. The happy worlds, guarded by the sun and the moon seem to float between reality and illusion. Abstruse human figures thereby glide among architectonic elements. Her resources of inspiration are her own dreams, but also nature, different materials and little finds of which she often makes a print. Varying from rusty discarded tools showing traces of human touch and emotion to finds with an interesting shape, colour or history. For instance mummified little skulls, feathers, hooks but mainly shells. Dreams inspire her to specific themes or situations and people in her work. No sketching, but straight on canvas She makes her painting techniques unique by working on a transparent plastic background. She skips the initial sketching and puts images on straight away, using acryl and tempera. A better world: Translated into colours and caught within lines Susan paints visible and recognisable feelings, that point to a better world. A world that is both close and far away and combines all periods: sleeping, waking, dream and reality. Reality is brought back to the essential connotation. Translated to colours and caught within lines is the connotation, the only thing that counts. Emotion caught in lighting squares of paint like reflections on happiness. Spectators experience her paintings as mirrors of their own dreams and emotions.

Author: Rob Berends, art historian

AquArtisShop

ONZE KUNSTSPECIALS, RECHTSTREEKS TE BESTELLEN!

AquArtisGallery ZeefdrukkenSerigraphs by Ángeles Nieto AquArtisGallery Amsterdam
AquArtisGallery-bronzenBronzes by Ángeles Nieto AquArtisGallery Amsterdam
Feeling Good Art Collection by Ángeles Nieto AquArtisGallery AmsterdamÁngeles Nieto - artist of AquArtisGallery Amsterdam
error: Content is protected !!